Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły Językowej Lingua Park

 

 I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 2. Grupy ustalane są na podstawie wieku oraz poziomu znajomości języka.
 3. Liczy się kolejność zgłoszeń, przy czym zajęcia grupowe mają pierwszeństwo nad zajęciami indywidualnymi.
 4. Zapisy są formą rezerwacji miejsca. Przyjęcie następuje dopiero po ustaleniu terminu zajęć i podpisaniu umowy.
 5. Przydzielenie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy oraz pisemnego testu poziomującego.
 6. Liczba Słuchaczy w grupie nie może przekroczyć 6.
 7. Do uczestnictwa w zajęciach mają prawo tylko osoby posiadające status Słuchacza szkoły.
 8. W szczególnych sytuacjach, Szkoła może wyrazić zgodę na uczestnictwo w zajęciach osobie nie będącej Słuchaczem.
 9. Słuchacz, który dołączył do grupy po rozpoczęciu roku szkolnego powinien zapoznać się i nadrobić materiał przerobiony przez grupę.
 10. W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach, Szkoła nie zapewnia zajęć dodatkowych lub innego terminu zajęć.
 11. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia ceny kursu.
 12. Warunkiem kontynuacji kursu na wyższym poziomie jest pozytywne zaliczenie testu końcowego.
 13. Test końcowy odbywa się na przedostatnich zajęciach i jest obowiązkowy.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 1. Przed rozpoczęciem kursu Słuchacz ma prawo uczestnictwa w bezpłatnym teście poziomującym, w terminie wyznaczonym przez Szkołę.
 2. Słuchacz ma obowiązek zaopatrzyć się w podręczniki zaproponowane przez Szkołę.
 3. Słuchacz zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 4. Słuchacz ma prawo do uzyskania informacji o postępach w nauce.
 5. Słuchacz ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących kursu.
 6. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu bez podania przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 7. Słuchacz ma obowiązek powiadomić Szkołę lub Lektora prowadzącego o nieobecności na zajęciach.
 8. Na życzenie Słuchacza Szkoła wystawi fakturę oraz zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w ilości ustalonej w umowie.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie roku szkolnego.
 3. Szkoła zobowiązuje się systematyczne sprawdzać postępy w nauce Słuchaczy.
 4. Szkoła ma prawo odmówić Słuchaczowi uczestnictwa w zajęciach jeśli jego zachowanie stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników kursu.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełniania liczby Słuchaczy w grupie w trakcie roku szkolnego. Liczba Słuchaczy w grupie nie może przekroczyć 6.
 6. Lektor ma obowiązek czekać na Słuchaczy 15 minut, po tym czasie, w przypadku nieobecności wszystkich uczestników grupy, zajęcia uznaje się za odwołane bez możliwości odrabiania lub zwrotu pieniędzy.
 7. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć. Za bezpieczeństwo w trakcie oczekiwania na zajęcia oraz po ich zakończeniu odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 8. Szkoła zobowiązuje się poinformować rodzica Słuchacza o ewentualnych problemach w nauce lub o nieobecności dziecka na co najmniej 3 zajęciach.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Słuchacza pozostawione bez nadzoru na terenie Szkoły.
 2. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów na terenie Szkoły oraz obszarze przyległym.
 3. W szkole zabrania się poruszania na hulajnogach, deskorolkach, łyżworolkach i rowerach.
 4. W trakcie trwania zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych. Zapis ten nie dotyczy Lektorów.
 5. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 7. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie będą podawane do wiadomości Słuchaczy poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *